La medicina interna comprèn, entre altres, les consultes de caire general, les vacunacions i desparasitacions, així com aquelles visites que plantegen problemes específics relacionats amb les disciplines que estudien el medi intern, com la cardiologia, l'endocrinologia, l'urologia...

I quan parlem de medicina interna és molt important tenir molt clars els protocols de diagnòstic. Els protocols són la guia que estableix quines actuacions, quines proves i quins tractaments s'han de fer quan es planteja un problema mèdic. Els protocols ens permeten ser lògics, no saltar-nos passos i ens eviten fer proves innecessàries per tal d'arribar a resultats en menys temps i fent les despeses justes.

BotoInt